Back To Royal Bali Hotel

2. Lobby

1. Eksterior
2. Lobby
3. Cafe
4. Restaurant
5. Kamar
6. Kamar
7. Penzoningan Tapak
8. Zona Vertikal
9. Konsep Fasad Bangunan
10. Konsep Material Bangunan
11. Denah Lantai 1
12. Denah Lantai 2
13. Denah Lantai 3
14. Denah Lantai 4
15. Potongan AA
16. Potongan BB